ZX81 Listing for ts.p


ZX81 program listing for **TS**SLR/1984*********

**TS**SLR/1984********* (ts.p)

Music from my childhood, this program draws the Twisted Sister logo.


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 18140
VARS  : 18933
E-LINE: 18934
STKBOT: 18934
STKEND: 18934


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

  10 REM **TS**SLR/1984*********
  20 FOR Q=6 TO 1 STEP -1
  30 LET X=31
  40 LET Y=35+Q
  50 LET X1=12
  60 LET Y1=27+Q
  70 GOSUB 1000
  80 LET X=31
  90 LET Y=35+Q
 100 LET X1=51
 110 LET Y1=27+Q
 120 GOSUB 1000
 130 LET X=39
 140 LET Y=31+Q
 150 LET X1=13
 160 LET Y1=19+Q
 170 GOSUB 1000
 180 NEXT Q
 190 PRINT AT 4,15;"  ";AT 9,5;"
  ";AT 10,6;"  ";AT 11,6;"  "
 200 FOR Q=1 TO 6
 210 LET X=12+Q
 220 LET Y=25
 230 LET X1=27+Q
 240 LET Y1=0
 250 GOSUB 1000
 260 NEXT Q
 270 FOR Q=1 TO 4
 280 LET X=38
 290 LET Y=24+Q
 300 LET X1=26
 310 LET Y1=18+Q
 320 GOSUB 1000
 330 LET X=38
 340 LET Y1=20+Q
 350 LET X1=49
 360 GOSUB 1000
 370 NEXT Q
 380 FOR Q=1 TO 4
 390 LET X=38
 400 LET Y=1+Q
 410 LET X1=27
 420 LET Y1=12+Q
 430 GOSUB 1000
 440 LET X1=49
 450 LET Y1=14+Q
 460 GOSUB 1000
 470 NEXT Q
 480 FOR Q=1 TO 4
 490 LET X=26
 500 LET Y=18+Q
 510 LET X1=49
 520 LET Y1=14+Q
 530 GOSUB 1000
 540 NEXT Q
 550 LET X=31
 560 LET Y=21
 570 LET X1=21
 580 GOSUB 2000
 590 REM FOR Q=1 TO 5
 600 REM COPY
 610 REM LPRINT TAB 21;"³ôö ÷ô";
TAB 12;"··   öµ·ñµ ÷ ÷ô";TAB 3;"
³ôô õõö´ñ²µ¶  öµ·ñµ ó ññ";TAB 3;
"µ ¶²ñõöµ ²µñ";TAB 3;"ò òò"
 620 REM LPRINT ,,,,
 630 REM NEXT Q
 640 PAUSE 200
 650 PRINT AT 17,21;"³ôö ÷ô";
TAB 12;"··   öµ·ñµ ÷ ÷ô";TAB 3;"
³ôô õõö´ñ²µ¶  öµ·ñµ ó ññ";TAB 3;
"µ ¶²ñõöµ ²µñ";TAB 3;"ò òò"
 660 PAUSE 1000
 670 CLS
 680 RUN
 999 STOP
1000 LET A=X-X1
1010 LET B=Y-Y1
1020 LET C=(A AND ABS A>=ABS B)+
(B AND ABS B>=ABS A)
1030 IF C=0 THEN LET C=ABS A+
ABS B
1040 FOR F=0 TO C STEP SGN C
1050 PLOT X+A/C*-F,Y+B/C*-F
1060 NEXT F
1070 RETURN
2000 FOR D=0 TO 360
2010 LET R=D*PI/180
2020 LET C=X+X1*COS R
2030 LET U=Y+X1*SIN R
2040 PLOT C,U
2050 NEXT D
2060 RETURN
3000 SAVE "TS"
3010 RUN