ZX81 Listing for wbiidemo.p


ZX81 program listing for WATER BUG DEMO*SLR/1984

WATER BUG DEMO*SLR/1984 (wbiidemo.p)

The title screen demo for Water Bug II.


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 17743
VARS  : 18536
E-LINE: 19240
STKBOT: 19252
STKEND: 19252


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

  10 REM **WATER BUG DEMO**
  20 PRINT AT 4,3;"õ    µ       
µ÷ó  óõ            òôµõ·ñµ³õ    
µ÷   ÷ñ             µõµõ õ µ    
µ²³  ò³";AT 9,2;"       ÷´ô     
·óó               ²¶    ²±ñ     
 ·³               ³·±   ÷ó´ ´ ÷ 
´³±               ²²    ²³ö     
         ";TAB 23;"   ";TAB 23;"
   ";
  30 PRINT TAB 22;"     "
  40 LET A$=" öó´óóô  ·óó´ó²   ÷
²òôöò ñöó ³óó ò¶µó  óóµ ³µ ñµ³õ 
ñ ²õ   õ   ó¶ ¶öµ³    ò³öµò³ö ¶ 
  ÷õ· ô¶³µ  µ     ¶³³³     ³³³³³
³³ñ¶³³³³³ óóñ         ÷²µ õ·    
                      ÷¶        
                      ²±   ò    
                                
                 öó ´÷µóµ õ÷ñ²µ 
 ÷²µóò ñ÷²       ó´ µõµñµ õ÷    
  ñµñ   õµ       ²± µõµ³   ²ôõ´ 
 õ¶µ³· ô²÷   "
  50 LET A$=A$+"                
                    ö·÷¶òô ± ±´ 
ö¶ ·õ               õµõ  õ µ ò´ 
ö¶·²²               ¶ò²ö·ñ ±ô µ 
¶ö  õ           "
  55 LET A$=A$+"                
                "
  60 DIM B$(128)
  70 LET B$=A$( TO 128)
  80 PRINT AT 17,0;B$
  90 FOR A=1 TO 100
 100 NEXT A
 110 FOR G=1 TO 11 STEP 4
 111 FOR F=1 TO 4
 120 LET A$=A$(33 TO )+A$( TO 32
)
 130 LET B$=A$( TO 128)
 140 PRINT AT 17,0;B$
 150 FOR A=1 TO 10
 160 NEXT A
 165 NEXT F
 168 FOR A=1 TO 50
 169 NEXT A
 170 NEXT G
 180 FOR A=1 TO 100
 190 NEXT A
 200 RUN