ZX81 Listing for runml.p


ZX81 program listing for **RUN ML***SLR/2022**

**RUN ML***SLR/2022** (runml.p)

A machine language version of a person running with a moving sky.


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 16869
VARS  : 17662
E-LINE: 17663
STKBOT: 17668
STKEND: 17668


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

   1 REM /-**RUN ML***SLR/2022**
52523 EúñòóLN PRINT !Y NOT ñ ÷LN
PRINT !ö4YóNOT (CLEAR 5USER
INKEY$6READ INKEY$öôVAL LN SGN
RNDLN NEXT RND5HOME  LN PINKEY$
AT (LIST ?QRNDöô:ñLN TO RNDLN
TO RNDLN TO RNDTAN VAL LN
PRINT !EREAD INKEY$öóREAD INKEY$
AT ôTAN INKEY$LN 4INKEY$5H
INKEY$LN 4INKEY$ñ  LN PRINT !5µ
INKEY$LN /INKEY$ñ ñLN PRINT !5H
INKEY$LN /INKEY$TAN ö4 GOSUB K>
TAN /SAVE   6NINKEY$LN VòGC)H
ERR MSGS EDIT LN X÷BASN >=£TAN E
NINKEY$F?P4 THEN TAN LN VòG4IF
TAN   ·²ôñõ öòô·² òõñ·´ ·²  ÷  ÷
 ·² òõñ·´           ³  ·÷ô     ò
ôò ·ñ          ·÷ô        ³±²ñóó
ó      ôù!!ù·         óóó 
   2 RAND USR VAL "16514"