ZX81 Listing for aquarium.p


ZX81 program listing for **AQUARIUM*SLR/2024**

**AQUARIUM*SLR/2024** (aquarium.p)

A remake of Kimmifish in machine code with variable speed and moving bubbles.


SYSTEM VARIABLES

PROG  : 16509
D-FILE: 18026
VARS  : 18819
E-LINE: 18820
STKBOT: 18825
STKEND: 18825


LEGEND

9999 means line number
PRINT means treat as KEYWORD P


PROGRAM LISTING

   1 REM /***AQUARIUM*SLR/2024**
30413 LN LN MRNDLN REM INKEY$
LN -INKEY$LN AUTO PILN MPI/
PAUSE LN DIM PILN REM RND5CRND
CñO5*CALL Yõ?7?7Y??7?7JQCOPY 7?7
QCOPY 7?7?7?öW7?(UNPLOT TAN ñ6 -
ù2úLN CLS RNDñSAVE ò- 2³E£RNDùö4
FAST VAL öCOPY LN ñCALL AT
LPRINT CHR$ ??ABS )INKEY$??7(
GOTO TAN 5.CALL *CALL Kñ=?
RETURN DTAB UINKEY$LN $INKEY$M.
CALL GOSUB OFF;CALL LN +INKEY$
READ -SAVE GOSUB DO *CALL 53
CALL YñI?5QERROR RCó5 ERROR LN F
INKEY$51CALL ;CALL Kñ+?RETURN
PLOT 4)LN $INKEY$M1CALL GOSUB
OFF*CALL WHILE LN +INKEY$READ -D
GOSUB DO ;CALL 54CALL YñI?5>
ERROR RCó58ERROR LN FINKEY$TAN ö
?LN ñCALL LEN  TAN ö<LN ñCALL X
CHAR ?LEN òWHILE SSö?LEN òVK
GOTO ?TAN :óöö?PRINT VAL SIN
INKEY$LPRINT =7AT (LET LET
WHILE 0$4SCROLL TAN ?ACS ?""
CHR$ 3LIST ?ACS ?""CHR$ +LIST 5
DATA CALL ?RC÷ñ5 ùX4UNPLOT ö 
DRAW ùQ TAN 55CALL öúVAL FAST
LN ñCALL RETURN COS SCHAR ö?LN ñ
CALL LEN 4WHILE ö4LN ñCALL X
LPRINT FAST ?77Q-7?/I7¶?7
RESTORE 7UNTIL FKñ1?77?RETURN
RETURN 4!ñUNPLOT COPY ùQ /<FAST
Y.MCONT INKEY$LN SIN INKEY$0Y M
CONT INKEY$LN SIN INKEY$LPRINT
LPRINT ñô ùAT (6TAN 5TRACE CALL
öõVAL FAST LN ñCALL RETURN JS
CHAR ö?LN ñCALL LEN  WHILE ö LN
ñCALL XLPRINT FAST ?77Q-7?/I7¶?7
RESTORE 7UNTIL FKñ1?77?RETURN
RETURN 4!ñUNPLOT COPY ùQ /<FAST
YOMCONT INKEY$LN SIN INKEY$0Y M
CONT INKEY$LN SIN INKEY$LPRINT
LPRINT ñô ùAT (6TAN 5ORNDñCALL  
ùFOR 5DATA CALL ñPòGOSUB K
LPRINT LET CHR$ ùY4CLEAR LN
PLOT PITAN RND7Y :?ö.?7(
UNPLOT )ö ;$4NEXT TAN )DATA
CALL E£RNDPòGOSUB KTAN OR LN
ERROR ?Kò OR TAN INT COPY CHAR 5
  GOSUB READ µ?GOSUB READ ´NEW 3
LINE 6òCALL                     
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
       ·óóô³ õñôµ  ò³³ñó ·óóôö õ
ñ±µ  ò³³ñ¶  ³·óóô  õ·òµ óò³³ñ ¶·
óóô  õ²òµ öò³³ñ
   2 RAND USR VAL "16514"